ZKUŠENOSTI
Zvolte oblast >>

Hloubka průniku a míra polarizace světla biolampy Biostimul

Průnik

Experimentální výsledky studie prokázaly, že polarizované světlo z červené oblasti viditelné části světelného spektra (626 nm), generované a modifi kované biolampou Biostimul s polarizací 99%, proniká do živočišné tkáně oproti světelným paprskům s jinou charakteristikou nejhlouběji, a to až za hranicí 4,5 cm. Zelené (526 nm) a modré (472 nm) světlo (modifikované a generované biolampou Biostimul pronikalo také do živočišné tkáně, ale do menších hloubek než tomu bylo v případě červené barvy. Hloubka průniku polarizovaného světla závisí tedy na vlnové délce, ale především na způsobu jeho generování a míre polarizace. V tomto smyslu vykazuje nejlepší výsledky červené (626 nm) polarizované světlo generované biolampou Biostimul. Průnik světla je velmi závislý na typu tkáně, kterou exponujeme. Z experimentu vyplynulo, že tkáň s vyšším podílem tukových buněk je propustnější než svalovina, kde je zřejmě díky vysokému obsahu hemoglobinu a vody světlo více absorbováno. Obecně je tedy při interakci světla a tkáně nutno zvažovat parametry terapeutického přístroje jako je vlnová délka, způsob generace a modifikace světla. Na základě naměřených výsledků můžeme konstatovat, že biolampa Biostimul se spektrální charakteristikou 626 nm (+/- 18 nm) má ty nejlepší předpoklady ovlivňovat při pravidelných aplikacích fyziologické děje nejen na povrchu, ale i ve tkáňových strukturách v hloubce přesahující 4,5 cm.

Polarizace

Léčba biolampou je v podstatě léčba polarizovaným světlem a míra polarizace je jeden z nejdůležitějších parametrů při léčbě biolampou. Na trhu je velké množství biolamp u nichž výrobce, resp. prodejce uvádí nepravdivé údaje co se týče míry polarizace. Zde najdete srovnání různých typů biolamp a certifikáty měření míry polarizace. Všechny biolampy kromě Biostimulu nepřesáhly míru polarizace ani 60%. Biolampa Biostimul má certifikovanou míru polarizace 99%.